pad
Scripture Net

[Hebrew and English] [English Only]

~yik'l.m 1 M'LAKHIM 1 KINGS 6


1 a
yih.y;w vay.hee vaY'hi 1961 (8799) 1me6#11
~yinAm.vib vish.mo.neem viSh'monim 8084 *
h'n'v sha.na Shanah 8141 1me6#1
[;B.r;a.w v.ar.ba v'Ar'ba 702 1me7#27
tAaem me.ot Me'ot 3967 1me7#42
h'n'v sha.na Shanah 8141 1me7#1
taec.l l.tset l'Tset 3318 (8800) sh19#1
lea'r.fiy-yen.B b.ne-yis.ra.el B'ney Yis'ra'el 1121 3478 1me6#13 1me6#1
~iy'r.cim-#,r,aem me.e.rets-mits.ra.yim meErets Mits'rayim 776 4714 1me8#9 1me8#9
h'n'v;B ba.sha.na baShanah 8141 1me6#37
tyi[yib.r'h har.vee.eet haR'vi'it 7243 1me6#37
v,dox.B b.kho.desh b'Chodesh 2320 1di27#1
wiz ziv Ziv 2099 1me6#37
aWh hu Hu 1931 1me6#17
v,dox;h ha.kho.desh haChodesh 2320 1me6#38
yineV;h ha.she.nee haSheni 8145 1me6#25
%ol.mil lim.lokh liM'lokh 4427 (8800) qo4#14
homol.v sh.lo.mo Sh'lomoh 8010 1me6#2
lea'r.fiy-l;[ al-yis.ra.el Al Yis'ra'el 5921