pad
Scripture Net

[Hebrew and English] [English Only]

leaWm.v 1 SH'MU'EL 1 SAMUEL 18


1 a
yih.y;w vay.hee vaY'hi 1961 (8799)
AtoL;k.K k.kha.lo.to k'Khaloto 3615 (8763) 2sh13#36
reB;d.l l.da.ber l'Daber 1696 (8763) 1sh24#17
lWa'v-l,a el-sha.ul El Sha'ul 413 7586
v,p,n.w v.ne.fesh v'Nephesh 5315 2sh19#6
!'t'nAh.y y.ho.na.tan Y'honatan 3083 1sh18#1
h'r.v.qin nik.she.ra Niq'sh'rah 7194 (8738)
v,p,n.B b.ne.fesh b'Nephesh 5315
diw'd da.vid David 1732
Web'h/a,Y;w va.ye.e.ha.ve.hu vaYe'ehavehu 157 (8799)
!'t'nAh.y y.ho.na.tan Y'honatan 3083 1sh18#3
Av.p;n.K k.naf.sho k'Naph'sho 5315 1sh18#3:

And he was as to finish him to speak to Sha'ul and soul of Y'honatan she was bound with soul of David and he loved him, Y'honatan, as soul of him.

2 b
Whex'QiY;w va.yi.ka.khe.hu vaYiqachehu 3947 (8799)
lWa'v sha.ul Sha'ul 7586
~Ay;B ba.yom baYom 3117
aWh;h ha.hu haHu 1931
aol.w v.lo v'Lo 3808
An't.n n.ta.no N'tano 5414 (8804) 1sh23#14
bWv'l la.shuv laShuv 7725 (8800) 1sh29#11
tyeB bet Beyt 1004
wyib'a a.veev Aviv 1