pad
Scripture Net

[Hebrew and English] [English Only]

~yir;b.d D'VARIM DEUTERONOMY 24


1 a
x;Qiy-yiK kee-yi.kakh Ki Yiqach 3588 3947 (8799) dv24#1 dv24#5
vyia eesh Ish 376 dv23#25 dv24#5
h'Via i.sha Ishah 802 dv24#5
H'l'[.bW uv.a.la uV'alah 1166 * (8804)
h'y'h.w v.ha.ya v'Hayah 1961 (8804) dv24#15
aol-~ia im-lo Im Lo 518 3808 dv25#2 dv24#4
!ex-a'c.miT tim.tsa-khen Tim'tsa Chen 4672 (8799) 2580 sho9#33
wy'nye[.B b.e.nav b'Eynayv 5869 sho17#6
a'c'm-yiK kee-ma.tsa Ki Matsa 3588 4672 (8804) dv24#3 1sh14#30
H'b va Vah 0 dv26#1
t;w.r,[ er.vat Er'vat 6172 1sh20#30
r'b'D da.var Davar 1697 dv24#5
b;t'k.w v.kha.tav v'Khatav 3789 (8804) dv24#3
H'L la Lah 0 dv24#3
r,pes se.fer Sepher 5612 dv24#3
tutyir.K k.ree.tut K'ritut 3748 dv24#3
!;t'n.w v.na.tan v'Natan 5414 (8804)