pad
Scripture Net

[Hebrew and English] [English Only]

~yiLih.t T'HILIM PSALMS 137


1 a
tAr]h;n-l;[ al-na.ha.rot Al Naharot 5921 5104
l,b'B ba.vel Bavel 894 te137#8
~'v sham Sham 8033
Wn.b;v'y ya.shav.nu Yashav'nu 3427 (8804) dv29#15
Wnyik'B-~;G gam-ba.khee.nu Gam Bakhinu 1571 1058 (8804)
Wner.k'z.B b.zakh.re.nu b'Zakh'renu 2142 (8800)
!AYic-t,a et-tsi.yon Et Tsiyon 853 6726 :

By rivers of Bavel there we sat; indeed we wept when to remember us Tsiyon.

2 b
~yib'r][-l;[ al-a.ra.veem Al willows 5921 6155
H'kAt.B b.to.kha b'Tokhah 8432
Wnyil'T ta.lee.nu we hung 8518 (8804)
WnyetAroNiK ki.no.ro.te.nu strings of us 3658 :


3 g
yiK kee Ki 3588
~'v sham Sham 8033
WnWlea.v sh.e.lu.nu Sh'elunu 7592 (8804)
WnyebAv sho.ve.nu Shoveynu 7617 (8802)
ryiv-yer.biD div.re-sheer Div'rey Shir 1697 7892 te137#4
Wnyel'lAt.w v.to.la.le.nu v'Tolaleynu 8437
h'x.mif sim.kha Sim'chah 8057 mi10#28
Wryiv shee.ru Shiru 7891 (8798) te149#1
Wn'L la.nu laNu 0
ryiVim mi.sheer miShir 7892