pad
Scripture Net

[Hebrew and English] [English Only]

~yiLih.t T'HILIM PSALMS 25


1 a
diw'd.l l.da.vid l'David 1732
^y,lea e.lei.kha Eleikha 413
h'woh.y y.ho.va Y'hovah 3068
yiv.p;n naf.shee Naph'shi 5315 te25#20
a'F,a e.sa Esa 5375 (8799) te63#5:

Of David. To you, Y'hovah, soul of me I lift up.

2 b
y;hol/a e.lo.hay Elohay 430 te31#15
^.B b.kha b'Kha 0
yiT.x;j'b va.takh.tee Vatach'ti 982 (8804) te31#15
h'vAbea-l;a al-e.vo.sha Al Evoshah 408 954 (8799)
Wc.l;[;y-l;a al-ya.al.tsu Al Ya'al'tsu 408 5970 (8799)
y;b.yoa oy.vay Oy'vay 341 (8802) te27#6
yil lee Li 0 :

Elohim of me, in you I trust, not let me be ashamed, not let them exult, ones being enemy of me, over me.

3 g
~;G gam Gam 1571
^y,woq-l'K kol-ko.vei.kha Kol Qoveikha 3605 6960 (8802)
aol lo Lo 3808
Wvbey ye.vo.shu Yevoshu 954 (8799) te25#3
Wvbey ye.vo.shu Yevoshu 954 (8799) te31#18
~yid.gAB;h ha.bog.deem haBog'dim 898 (8802)
~'qyer re.kam Reyqam 7387 ys55#11: