pad
Scripture Net

[Hebrew and English] [English Only]

~yiLih.t T'HILIM PSALMS 26


1 a
diw'd.l l.da.vid l'David 1732
yinej.p'v shof.te.nee Shoph'teni 8199 (8798) te35#24
h'woh.y y.ho.va Y'hovah 3068
yin]a-yiK kee-a.nee Ki Ani 3588 589
yiMut.B b.tu.mee b'Tumi 8537 te26#11
yiT.k;l'h ha.lakh.tee Halakh'ti 1980 (8804) yi2#23
hwhy;bW u.vay.ho.va uvaY'hovah 3068 yh22#19
yiT.x'j'B ba.takh.tee Batach'ti 982 (8804) te31#7
aol lo Lo 3808
d'[.m,a em.ad Em'ad 4571 * (8799) :

Of David. Judge me Y'hovah, for I, in integrity of me, I go, and in Y'hovah I trust, not I waver.

2 b
yinen'x.B b.kha.ne.nee B'chaneni 974 (8798) te139#23
h'woh.y y.ho.va Y'hovah 3068
yineS;n.w v.na.se.nee v'Naseni 5254
h'pw.r'c tsar.pha Tsar'phah 6884 (8798) (8675)
y;toy.lik khil.yo.tay Khilyotay 3629 mi23#16
yiBil.w v.li.bee v'Libi 3820 te40#13:

Examine me Y'hovah, and test me, refine kidneys of me and heart of me.

3 g
^.D.s;x-yiK kee-khas.d.kha Ki Chas'd'kha 3588 2617 te33#22
d,g,n.l l.ne.ged l'Neged 5048 te36#2
y;nye[ e.nay Eynay