pad
Scripture Net

[Hebrew and English] [English Only]

Wh'y.[;v.y Y'SHAYAHU ISAIAH 59


1 a
!eh hen Hen 2005
h'r.c'q-aol lo-kots.ra Lo Qots'rah 3808 7114 (8804) ys50#2
h'woh.y-d'y yad-y.ho.va Yad Y'hovah 3027 3068
;[yivAhem me.ho.shee.a meHoshi'a 3467 * (8687)
h'd.b'k-aol.w v.lo-khav.da v'Lo Khav'dah 3808 3513 (8804) br18#20
An.z'a oz.no Oz'no 241 sh21#6
;[Am.Vim mish.mo.a miSh'mo'a 8085 (8800) ys59#2:

Lo, not she is short, hand of Y'hovah, from to make free, and not she is heavy, ear of him, from to hear,

2 b
yiK kee Ki 3588
~,kyetonow][-~ia im-a.vo.no.te.khem Im Avonoteykhem 518 5771 ys65#7
Wy'h ha.yu Hayu 1961 (8804) ys64#10
~yiliD.b;m mav.di.leem Mav'dilim 914 (8688) *
~,k,nyeB be.ne.khem Beynekhem 996 *
!yeb.l l.ven l'Veyn 996 *
~,kyehol/a e.lo.he.khem Eloheykhem 430
~,kyetAaJ;x.w v.kha.to.te.khem v'Chatoteykhem 2403 yi5#25
WryiT.sih his.tee.ru Histiru 5641 (8689) *
~yin'p fa.neem Phanim 6440
~,Kim mi.kem miKem 4480